El laboratori del Dr. Davide Melica està especialitzat en el camp de la investigació en el diagnòstic previ a la restauració. Els serveis oferits consisteixen en l’anàlisi de laboratori, assajos insitu i monitoratge; els resultats es descriuen i s’analitzen en informes tècnics detallats que inclouen una documentació gràfica i fotogràfica relativa a les investigacions dutes a terme.
Pel terme “diagnòstic”, per tant, es defineix un complex procés d’adquisició i processament de dades relacionades amb el treball en qüestió, amb la finalitat de:

  • conèixer els materials constitutius i les tècniques executives;
  • datar i autenticar les obres d’art;
  • estudiar els processos de degradació i avaluar l’estat de conservació;
  • estudiar les interaccions entre el medi i l’obra d’art;
  • detectar qualsevol restauració anterior;
  • seleccionar i comprovar nous materials per a la restauració i la construcció;
  • controlar les intervencions de conservació i avaluar la seva eficàcia;
  • programar les intervencions de manteniment.

La moderna ciència de la conservació reconeix com a principis fonamentals que “conservar significa conèixer” i que les obres d’art tenen la capacitat de transmetre el seu missatge històric-artístic només quan es garanteix la seva existència material. Per tant, les disciplines científiques són un suport essencial a la recerca dirigida a la conservació del patrimoni cultural, ja que proporcionen els enfocaments necessaris en el coneixement dels materials i l’estudi dels processos d’alteració i degradació que els afecten.Béns Arquitectònics, Monumentals y Arqueològics

Béns Històric-Artístics

Productes per a la restauració

Didàctica i formació