Anàlisi petrogràfic i físico-químic de laboratori

Presa de mostres

Microscopía òptica estereoscòpica

Microscopia òptica de llum transmesa en làmina prima

Microscopia òptica de llum reflectida en camp brillant

Microscòpia electrònica de rastreig (SEM) en secció estratigràfica

Microscòpia electrònica de rastreig (SEM)

Identificació biodeteriorament

Porosimetria per intrusió de Mercuri (MIP)

Fluorescència ultraviolada

Microanàlisi química elemental (EDS)

Identificació d’espècies de fusta

Termogravimetria-Calorimetria (TGA/DSC)

Proves histoquímiques

Cartografia de la distribució d’elements químics

Identificació d’insectes xilòfags

Difractometria de raigs X (DRX)

Espectroscòpia infraroja (FT-IR)

Examen de teixits

Cromatografia iònica (IC)

Cromatografia de gasos-Espectrometria de masses (GC-MS)

Identificació de fibres tèxtils

Mesura de l’angle de contacte